On November 18, 2013, at Northwestern Medical Center, a boy, Jordy Anthony Sieverding, to Samantha (Amerio) Sieverding, and Ryan Daniel Sieverding, of St. Albans.