Harper Rose Krapoloicz, born at Northwestern Medical Center on January 22 to Wendy (Brean) Krapoloicz and John Jacob Krapoloicz of Swanton.